სისხლის სამართალი

• ჩატარებული სასამართლო სხდომების რაოდენობა + 3 000
• იურიდიული კომპანია ,,ქართული სამართლის ჯგუფის“ (GLG) მმართველი პარტნიორი;
• ქ.თბილისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის განყოფილება;
• ქ.თბილისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება;
• თბილისის საკრებულოს თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის იურისტი
• სს „რონესანს ალთიაფი სისთემლერი“ - იურისტი
• დეველოპერული კომპანია „აი ბილდი“ - იურისტი
• შპს “ინვესტ დეველოპმენტი“ - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „გრანდ როიალ კონსტრუქცია“ - იურისტი
• კომპანია „კოლიერს ინტერნეიშენალ ჯორჯია“- იურისტი
• შპს „Bau-Tech Georgia”- იურისტი
• შპს „NIKAI GEORGIA“ - იურისტი
• შპს „NIKAI GULF FZCO“ - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „აგორა“- იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „დეველო არტი“- იურისტი
• კომპანია „იქსორი დეველოპმენტი“ - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „ევრო ბლოკი“ - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია "საქ. ჰიდრო. მშენი“ - იურისტი
• შპს „მეტი დეველოპმენტი“ - იურისტი
• კომპანია ,,კავეელ გერმანია“ - იურისტი
• სამშენებლო ფირმა „მოდერნ ლაინ“ - იურისტი
• შპს „სანსო“ - იურისტი
• შპს „ტესიო“ - იურისტი
• ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტურანტურა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე ,,საკუთრების უფლების შეზღუდვის დასაშვები ფარგლები სამშენებლო სამართალში“;
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართლის მაგისტრი;
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართლის ბაკალავრი;
• თბილისის სახელმწიფო, საფინანსო_ეკონომიკური კოლეჯი, სპეციალობით ,,საგადასახადო საქმე,,
• გაცვლითი პროგრამა - რუმინეთი, ქ.ბუქარესტი,.პლოეშტი.
• ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორ პიტერ გილესის სალექციო კურსი თემაზე ,,სამოქალაქო საპროცესო დავების ალტერნატიულ მოგვარებაში`
• სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი
• სამართლის დარგი: სახელშეკრულებო სამართალი; სანივთო სამართალი; ინტელექტუალური სამართალი; სადაზღვევო სამართალი; საბანკო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; სამშენებლო სამართალი; საინვესტიციო სამართალი; საერთაშორისო კერძო სამართალი; სისხლის სამართლის ეკონომიკური დანაშაულებების ნაწილი;
• საადვოკატო ლიცენზია სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის განხრით;
• (წარმატებით დასრულებულ დავათა საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 92 %)