თამუნია სოლოღაშვილი

სისხლის სამართალი

• იურიდიული კომპანია „ქართული სამართლის ჯგუფი“ (შპს „ჯიელჯი“) - იურისტი;
• შპს „პლასტიკს საქართველო“- იურისტი;
• შპს „სტამბა ქომი“- იურისტი;
• შპს „ევროსტილი XXI”- იურისტი;
• კომპანია ,,აი გრუპი“- იურისტი;
• შპს „ქართლი“- იურისტი;
• შპს „ Georgian holidays & studies “ - იურისტი;
• შპს "მიმდემი"- იურისტი;
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• იურიდიული კომპანია „ქართული სამართლის ჯგუფი“ - სამშენებლო სამართლის სასწავლო კურსი.
• „სამართლის განვითარების ინსტიტუტი“ – სამოქალაქო სამართლის სრული კურსი;
• იურიდიული კომპანია „ქართული სამართლის ჯგუფი“ - სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სრული კურსი;
• განათლების ევროპული ცენტრი - სასწავლო კურსი "სამართალწარმოება გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების სტანდარტების მიხედვით".
• საადვოკატო ბიურო „მიგრიაული და პარტნიორები“ ;
• საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ და ელსა თბილისი - სამართლის სკოლა ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში;
• ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრი;
• სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. ადვოკატის სიითი #9318 (სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია)
• სამართლის დარგი: სახელშეკრულებო სამართალი; სანივთო სამართალი; ინტელექტუალური სამართალი; საოჯახო სამართალი; სადაზღვევო სამართალი; საბანკო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი;