ნუგზარ ტატიშვილი

სისხლის სამართალი

• ჩატარებული სასამართლო სხდომების რაოდენობა + 2500
• იურიდიული კომპანია ,,ქართული სამართლის ჯგუფის“ (GLG) პარტნიორი;
• სამშენებლო კომპანია ენჯეკომი“ - იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „ეკო სახლი“- იურისტი
• კომპანია " იოტა ჰოტელს ჯორჯია"- იურისტი
• სამშენებლო ფირმა "ამხანაგობა"- იურისტი
• არქიტექტურული კომპანია „არტსტუდიო პროექტი"- იურისტი
• სამშენებლო კომპანია „Ibuild”- იურისტი
• შპს „ელმონტაჟ სერვისი 2015"- იურისტი
• შპს „კონტინენტალი"- იურისტი
• შპს „WORLD GLOBAL ALLIANCE"- იურისტი
• შპს „იმედი 777"- იურისტი
• School of Law, Social Sciences and Diplomacy;
• HONOR CODE CERTIFICATE – From Trust to Promise to Contract–Harvard University through edx;
• Certificate of Completion -(FIDIC) Contract Management Advanced Workshop – Asian Development Bank;
• ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (საერთო სპეციალიზაცია) – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია;
• ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება – მთავარი სპეციალისტი;
• „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“;
• Valedictorian (საუკეთესო აკადემიური მოსწრებისათვის) – GAU;
• კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სამართალის ფაკულტეტი - დოქტორანტურა;
• ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი - სამართლის მაგისტრი;
• ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი - სამართლის ბაკალავრი;
• სამართლის დარგი: სახელშეკრულებო სამართალი; სანივთო სამართალი; ინტელექტუალური სამართალი; სადაზღვევო სამართალი; საბანკო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; სამშენებლო სამართალი; საერთაშორისო კერძო სამართალი;
• საადვოკატო ლიცენზია სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის განხრით;
• (წარმატებით დასრულებულ დავათა საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 90 %)