კერძო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი

კომპანიის იურიდიული სერვისი კერძო სამართლის მიმართულებით მოიცავს ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევას, კონტრაქტების მომზადებას, მოლაპარაკებებზე თანხლებას და საადვოკატო წარმომადგენლობას სასამართლოში, სახელმწიფო უწყებებსა და კერძო არბიტრაჟში.

კომპანიის მიერ გაწეული იურიდიული კონსულტაციითა და სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფით, შეძლებთ მინიმუმამდე შეამციროთ უძრავი/მოძრავი ნივთების ფლობასთან,სარგებლობასა და განკარგვასთან დაკავშირებით არსებული რისკები.

პროფესიონალი ადვოკატი და იურისტი დაიცავს თქვენს უფლებებს

კერძო სამართლის მიმართულებით, ჩვენი ფირმის თანამშრომლების მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ უმაღლესი დონის იურიდიული სერვისი ისეთ სფეროებში, როგორიცაა დაზღვევის, სანივთო, სახელშეკრულებო, ვალდებულებითი, კანონისმიერი, საბანკო, სამედიცინო, საოჯახო, მემკვიდრეობითი, შრომითი, საკორპორაციო, ინტელექტუალური საკუთრებისა და სამშენებლო სამართლის მიმართულებით. ასევე, ჩვენი ფირმის მეშვეობით მეგიძლიათ მოაგვაროთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური პრობლემები, როგორიცაა სახელში/გვარში შეცდომა, მემკვიდრეობის ვადის გაშვება და სხვა.
კომპანიის იურიდიული სერვისი ასევე მოიცავს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებას, როგორც რეაბილიტაციის, ისე გაკოტრების მიმართულებით. მომსახურებაში ასევე შედის კრედიტორთა ინტერესების დაცვა და მათი წარმომადგენლობა სასამართლოში. .